امروز    شنبه , 01/شهريور/1393   Saturday , 23/August/2014  - 
image
1
مناقصه و مزايده

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد انجام امور حفاظت و حراست از اراضي در سطح استان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرائي آن، مصوبه شماره 84178/ت 34162 هـ مورخ 6/07/85 هيات محترم وزيران به مدت يكسال به بخش خصوصي واگذار نمايد . بدينوسيله از شركتهاي داراي صلاحيت و مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح ( مجوزات لازم از نيروهاي نظامي يا انتظامي ) دعوت به عمل مي آيد با توجه به موارد ذيل و با در دست داشتن معرفينامه جهت خريد و دريافت اسناد و مدارك به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir و يا به اداره پيمان و رسيدگي حوزه مديريت امور اجرايي ساختمان ها ، تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مراجعه  نمایند .

رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد اوليه

به ميليون ريال

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ريال

روش برگزاري مناقصه

پايه مورد نظر

1

حفاظت ، حراست ، مراقبت و جلوگيري از هرگونه تخريب ، تجاوز ، تصرف عدواني و ساخت و ساز غير مجاز در اراضي تحت مالكيت دولت در سطح استان

3530

40/000/000

يك مرحله اي

مجوز فعاليت از پليس پيشگيري-اداره خدمات حفاظتی و مراقبتی (فرمانده نيروی انتظامی)

 

 • محل دريافت اسناد مناقصه : اداره پيمان و رسيدگي حوزه مديريت امور اجرايي ساختمانها تاسيسات دولتي و عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان .
 • نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي ، چك تضميني بانكي و يا واريز نقدي مبلغ تضمين به شماره حساب 2173711551004 نزد بانك ملي (حساب سيبا) به نام حساب وجوه متمركز سپرده هاي اداره كل راه و شهرسازي استان .
 • تاريخ مراجعه جهت دريافت اسناد مناقصه : از زمان انتشار آگهي نوبت اول تا پنج روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم .
 • مهلت ارسال پيشنهادات : پنج روز ( 5 ) پس از آخرين روز مهلت فروش اسناد ( تاريخ دقيق در اسناد مناقصه قيد ميگردد ) .
 • مدارك ارسالي پس از بازگشايي پاكت هاي مناقصه جزء اسناد مناقصه بوده و به هيچ عنوان باز پس داده نمي شود .
 • ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه پس از اعلام برنده اول و دوم ساير شركت ها عودت داده مي شود و ضمانت نامه هاي برنده اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نگهداري مي گردد .
 • آدرس وب سايت : WWW.chb-Road.ir

تلفن هاي تماس : 4-3333222-0381

نوبت اول روزنامه کارون 93/5/4

نوبت دوم روزنامه هدف و اقتصاد 93/5/11

دانلود اسناد مناقصه1

دانلود اسناد مناقصه 2

منشور اخلاقي اداره کل

ما خدمتگزاران ، مديران و كاركنان اداره کل راه و شهرسازي استان بمنظور تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همان رضايت خالق يكتاست برباورهاي زير هم پيمانيم.

 • نظم وانظباط ظاهري وشئونات اسلامي را درمحيط كار مراعات نمائيم.
 • وقت شناس بوده وبه موقع درمحل كارخود حاضر شويم.
 • با حوصله ومتانت به گفته هاي مراجعان گوش داده وبا صداقت با آنها سخن بگوييم .
 • رازدار بوده واز افشاي اسناد محرمانه وتسليم اسناد به اشخاص غير مسئول خودداري نمائيم.
 • در ارائه خدمات به ارباب رجوع هماره عدالت وقوانين ومقررات را مراعات نمائيم.
 • از توانمنديها واختيارات خود بنحو مطلوب وشايسته استفاده نمائيم.
 • اطلاعات لازم دراختيار ارباب رجوع قرار داده وآنها را درست راهنمايي نمائيم.
 • درانجام وظايف خود از هرگونه توصيه پذيري خودداري نموده وهمواره سلامت اداري را مراعات نمائيم .
 • درانجام وظايف خود از هرگونه تشريفات زائد وتجمل گرائي پرهيز نمائيم .
 • براي انجام مطلوب وظايف دانش ومهارت شغلي خودرا ارتقاء دهيم .
 • درهمه حالات همواره خداوند را ناظر براعمال خود بدانيم.

 

روکش آسفالت محور روستای تلماران

روکش آسفالت محور روستای تلماران
سرپرست اداره راه و شهرسازي لردگان از بهسازی و روکش آسفالت محور لردگان به روستای تلماران خبر داد.
ادامه خبر...

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت : تكميل روشنايي تونل دوم ‌رخ تا دو هفته آینده

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت : تكميل روشنايي تونل دوم ‌رخ تا دو هفته آینده
سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاری از تكميل  سیستم هوشمند روشنايي تونل دوم رخ تا دوهفته آینده...
ادامه خبر...

در هفته دولت صورت می پذیرد : افتتاح 11 پروژه عمرانی در چهارمحال و بختیاری

در هفته دولت صورت می پذیرد : افتتاح 11 پروژه عمرانی در چهارمحال و بختیاری
سرپرست ادار‌‌ه ‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۶ پروژه عمرانی در حوزه راه شامل احداث ، بهسازی و آسفالت...
ادامه خبر...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply