امروز    پنجشنبه , 09/مرداد/1393   Thursday , 31/July/2014  - 
image
1
مناقصه و مزايده

 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازي استان چهار محال وبختياري
رديف موضوع مناقصه مدت (ماه) برآورد اوليه
(ریال)
تضمين شرکت در مناقصه
(میلیون ریال)
حداقل پایه و رشته
1 تهیه و نصب نیوجرسی در طول محور بروجن-لردگان طبق نقشه پیوست 6 11,369,887,437 600 پایه 5رشته راه و ترابری
2 آسفالت قطعه اول محور لردگان- سه راهی گوشکی
(همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران)
5 76,374,766,871 900 پایه 4رشته راه و ترابری(داشتن کارخانه آسفالت الزامیست)
مهلت خريد اسناد مهلت تحويل پيشنهادها زمان و بازگشايي پيشنهادها
1392/11/26 تا قبل ساعت 8 صبح 1392/12/6 ساعت 10 صبح 1392/12/06
- محل خريد اسناد ، تحويل  پاکات : شهركرد - سه راهي شهر كيان- اداره كل راه وشهرسازي استان-ساختمان شماره 2.
- ساير شرايط :
الف)اسناد مناقصه به مناقصه گرانی که تصویر گواهینامه صلاحیت شرکت (برابر با اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی)، اساسنامه شرکت و مدارک انجام یک پروژه مشابه با موضوع مبلغ برآورد را ارایه دهند در قبال درخواست کتبی تحویل داده می شود.
ب) اسناد مربوط به مناقصه ردیف 1 به مناقصه گرانی که دارای کارگاه تهیه قطعات بتنی و تجهیزات لازم از جمله بچینگ، استخر عمل آوری بتن و ... باشند تحویل داده می شود.
سايت اطلاع رساني مناقصات iets.mporg.ir سايت اداره كل www.chb_road.ir
اداره پيمان و رسيدگي

***************

*****

پايگاه ملي مناقصات

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازي استان چهار محال وبختياري
رديف موضوع مناقصه مدت (ماه) برآورد اوليه
(ریال)
تضمين شرکت در مناقصه
(میلیون ریال)
حداقل مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران (میلیون ریال) پایه و رشته
1 احداث محور چهارخطه
بروجن- لردگان (قطعه سوم)
(تونل، پل بزرگ، راهسازی)
36 934,339,247,793 5,000 1,250,000 پایه 1 رشته
راه و ترابری
مهلت خريد اسناد مهلت تحويل پيشنهادها زمان و بازگشايي پيشنهادها
1392/05/12 1392/05/22 ساعت 10 صبح 1392/05/23
3- محل خريد اسناد ، تحويل و بازگشایی پيشنهادها : شهركرد - سه راهي شهر كيان- اداره كل راه وشهرسازي استان
5- ساير شرايط :الف)شرکت بایستی حداقل یک پروژه تونل با طول حداقل 1000 متر و یک پل با دهانه حداقل 60 متر را انجام داده باشد و در موقع دریافت اسناد، مدارک مثبته (تصویر قرارداد و صورتجلسه تحویل موقت) آن را ارایه دهد.
ب)اسناد مناقصه به مناقصه گرانی که تصویر گواهینامه صلاحیت شرکت (برابر با اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی)، اساسنامه شرکت و مدارک انجام یک پروژه مشابه (مطابق بند 1) را ارایه دهند در قبال درخواست کتبی تحویل داده می شود.
ج) تاریخ بازدید مناقصه گران از محل پروژه (سایت ویزیت) روز چهارشنبه 1392/05/16 خواهد بود.
د) شماره تلفن 03813330924 اداره پیمان و رسیدگی پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان در مناقصه می باشد.
سايت اطلاع رساني مناقصات iets.mporg.ir سايت اداره كل www.chb_road.ir
منشور اخلاقي اداره کل

ما خدمتگزاران ، مديران و كاركنان اداره کل راه و شهرسازي استان بمنظور تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همان رضايت خالق يكتاست برباورهاي زير هم پيمانيم.

 • نظم وانظباط ظاهري وشئونات اسلامي را درمحيط كار مراعات نمائيم.
 • وقت شناس بوده وبه موقع درمحل كارخود حاضر شويم.
 • با حوصله ومتانت به گفته هاي مراجعان گوش داده وبا صداقت با آنها سخن بگوييم .
 • رازدار بوده واز افشاي اسناد محرمانه وتسليم اسناد به اشخاص غير مسئول خودداري نمائيم.
 • در ارائه خدمات به ارباب رجوع هماره عدالت وقوانين ومقررات را مراعات نمائيم.
 • از توانمنديها واختيارات خود بنحو مطلوب وشايسته استفاده نمائيم.
 • اطلاعات لازم دراختيار ارباب رجوع قرار داده وآنها را درست راهنمايي نمائيم.
 • درانجام وظايف خود از هرگونه توصيه پذيري خودداري نموده وهمواره سلامت اداري را مراعات نمائيم .
 • درانجام وظايف خود از هرگونه تشريفات زائد وتجمل گرائي پرهيز نمائيم .
 • براي انجام مطلوب وظايف دانش ومهارت شغلي خودرا ارتقاء دهيم .
 • درهمه حالات همواره خداوند را ناظر براعمال خود بدانيم.

 

حذف 2نقطه حادثه خیز در محور گهرو - گلوگرد

 حذف 2نقطه حادثه خیز در محور گهرو - گلوگرد
رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان کیار ازحذف 2نقطه حادثه خیز در محور گهرو - گلوگرد خبر داد.
ادامه خبر...

حضور پرشور كاركنان راه و شهرسازي چهارمحال و بختیاری در روز قدس

حضور پرشور كاركنان راه و شهرسازي چهارمحال و بختیاری در روز قدس
كاركنان روزه دار راه و شهرسازي چهارمحال و بختیاری همراه با سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان وهمپاي مردم شریف...
ادامه خبر...

انجام عملیات زیر سازی قطعه پایانی محور سورشجان - فارسان

انجام عملیات زیر سازی قطعه پایانی محور سورشجان - فارسان
سرپرست اداره راه و شهرسازی فارسان گفت : عملیات زیرسازی قطعه پایانی محور سورشجان – فارسان توسط پرسنل اداره راه و...
ادامه خبر...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply