امروز    يكشنبه , 06/ارديبهشت/1394   Sunday , 26/April/2015  - 
image
1
مناقصه و مزايده

آگهي مزايده شماره4/93


آگهي فرآخوان شماره 3/93


آگهی مزایده شماره 3-93

 اداره كل راه وشهرسازي استان چهارمحال وبختياري به نمايندگي از سازمان ملي زمين ومسكن در نظردارد قطعاتی را از طريق مزايده به فروش برساند. 


 

منشور اخلاقي اداره کل

ما خدمتگزاران ، مديران و كاركنان اداره کل راه و شهرسازي استان بمنظور تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع كه همان رضايت خالق يكتاست برباورهاي زير هم پيمانيم.

 • نظم وانظباط ظاهري وشئونات اسلامي را درمحيط كار مراعات نمائيم.
 • وقت شناس بوده وبه موقع درمحل كارخود حاضر شويم.
 • با حوصله ومتانت به گفته هاي مراجعان گوش داده وبا صداقت با آنها سخن بگوييم .
 • رازدار بوده واز افشاي اسناد محرمانه وتسليم اسناد به اشخاص غير مسئول خودداري نمائيم.
 • در ارائه خدمات به ارباب رجوع هماره عدالت وقوانين ومقررات را مراعات نمائيم.
 • از توانمنديها واختيارات خود بنحو مطلوب وشايسته استفاده نمائيم.
 • اطلاعات لازم دراختيار ارباب رجوع قرار داده وآنها را درست راهنمايي نمائيم.
 • درانجام وظايف خود از هرگونه توصيه پذيري خودداري نموده وهمواره سلامت اداري را مراعات نمائيم .
 • درانجام وظايف خود از هرگونه تشريفات زائد وتجمل گرائي پرهيز نمائيم .
 • براي انجام مطلوب وظايف دانش ومهارت شغلي خودرا ارتقاء دهيم .
 • درهمه حالات همواره خداوند را ناظر براعمال خود بدانيم.

 

انتصاب سرپرست جديد راه و شهرسازي سرخون

انتصاب سرپرست جديد راه و شهرسازي سرخون
در مراسمي سرپرست جديد راه و شهرسازي شهرستان سرخون معرفي شد.
ادامه خبر...

انتصاب سرپرست جديد راه و شهرسازي بازفت

انتصاب سرپرست جديد راه و شهرسازي بازفت
در مراسمي سرپرست جديد راه و شهرسازي شهرستان بازفت معرفي شد.
ادامه خبر...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply